top of page

Abiso ng Hindi Diskriminasyon

Mangyaring mag-click sa mga link ng dokumento sa ibaba para sa Taunang Abiso ng Hindi Diskriminasyon at Pahayag na Anti-Harassment, at ang Patuloy na Paunawa ng Hindi Diskriminasyon.

Equity Specialist para sa Mga Paaralan sa Kaimuki-McKinley-Roosevelt Complex Area

Maaari mo ring makipag-ugnay sa taong ito para sa mga katanungan o alalahanin na nauugnay sa di-diskriminasyon at anti-panliligalig sa iyong paaralan:

Nyawang

Nyawang

L. Kaipo Ka'awaloa
Equity Specialist (Kaimuki-McKinley-Roosevelt Complex Area)
HIDOE Opisina ng Pagsunod sa Mga Karapatang Sibil

Address sa Pag-mail:
Opisina ng Distrito ng Honolulu
4967 Kilauea Avenue
Honolulu, Hawaii 96816

Numero ng telepono:

808-892-6887

Email Address:

lea.kaawaloa@k12.hi.us

bottom of page